Obowiązkowa strona internetowa dla spółki akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej

14 stycznia 2020

Wraz z początkiem 2020 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która wprowadza wymóg posiadania przez każdą spółkę akcyjną oraz komandytowo-akcyjną własnej strony internetowej. Strona ma służyć do komunikacji z akcjonariuszami. Nowy obowiązek jest umotywowany postępującym procesem digitalizacji spółek akcyjnych, a jednocześnie ma na celu zwiększenie ochrony praw akcjonariuszy.

Ustawa z 30. sierpnia 2019 r. wprowadza w art. 5 k.s.h. nowy § 5, zgodnie z którym Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.

W uzasadnieniu ustawy możemy przeczytać, że takie rozwiązanie ma usprawnić ochronę praw akcjonariuszy mniejszościowych, ograniczyć ryzyko nieinformowania akcjonariuszy o istotnych dla nich kwestiach oraz zapewnić większą stabilność i bezpieczeństwo obrotu.

Co powinna zawierać strona www?

Podstawowy zakres informacji podlegających publikacji na stronie internetowej spółki określa art. 206 § 1 k.s.h.. Informacje na stronie internetowej powinny zawierać: nazwę firmy, siedzibę i adres spółki, numer KRS, oznaczenie właściwego sądu rejestrowego, NIP oraz wysokość kapitału zakładowego. Ponadto, na stronie powinny się znaleźć wszelkie ogłoszenia spółek wymagane przez prawo oraz statuty tych spółek. Oznacza to, że spółki na swoich stronach www powinny na bieżąco zamieszczać informacje dotyczące m.in. planowanych walnych zgromadzeń, projektów uchwał, sprawozdań finansowych czy opinii biegłych rewidentów.

Sankcje za brak strony internetowej

Spółka nie posiadająca strony internetowej albo jej nie aktualizująca na bieżąco, naraża się na sankcje prawne. Przede wszystkim brak na stronie informacji o planowanym walnym zgromadzeniu może stanowić podstawę do zaskarżenia uchwał walnego zgromadzenia. W takiej sytuacji akcjonariusz, który był nieobecny na walnym zgromadzeniu, uzyska podstawę do wytoczenia powództwa o unieważnienie lub uchylenie podjętej uchwały.

Nieprawidłowe zamieszczenie informacji na stronie internetowej spółki pociąga za sobą również konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków informacyjnych. Niedopełnienie obowiązków może skutkować karą grzywny nałożoną przez sąd w wysokości 5 000 zł.

Obowiązek zgłoszenia adresu strony internetowej do rejestru KRS

Zgodnie z art. 47 ustawy o KRS spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne są zobowiązane zgłosić adres strony internetowej do rejestru.